Werkwijze

Ouders en jongeren kunnen zich rechtstreeks telefonisch bij ons aanmelden, maar om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te kunnen komen dient er een verwijzing van de huisarts of uw gemeente te zijn. Tijdens uw telefoongesprek met ons zal in het kort met u worden doorgenomen wat precies uw vraag of zorg is en op basis daarvan zullen wij een inschatting maken welke deskundigheid daarbij nodig is en wie van ons u het best een eerste inventariserend gesprek kan aanbieden. In dit eerste intakegesprek zal de problematiek en de achtergrond daarvan verder in kaart worden gebracht en in overleg met u zal, rekening houdend met de mogelijkheden van de verwijzing door de huisarts of uw gemeente, worden bepaald wat het vervolgtraject zal zijn. Dit vervolgtraject is afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de problemen die er spelen en kan bestaan uit kortdurende psychologische hulpverlening of psychotherapie. In beide gevallen zal psychodiagnostiek deel uit maken van het proces. Wij bieden echter geen (neuro)psychologisch (test) onderzoek meer.

Kortdurende psychologische hulpverlening

Bij milde, enkelvoudige problematiek of bij problematiek die nog niet langer dan een maand of zes bestaat is kortdurende psychologische hulpverlening aangewezen. Dit bestaat uit een beperkt aantal gesprekken met u, met het kind of de jongere en/of de ouders, gericht op het activeren van de persoonlijke oplossingsmogelijkheden van u, het kind of de jongere, de ouders of het gezin. Aan het begin van de gesprekken wordt met u (en uw kind) overeengekomen aan welke doelen gewerkt zal worden. Vaak wordt er voor de kinderen gebruik gemaakt van spelmateriaal of creatieve methoden om op een andere manier met het kind in contact te kunnen komen dan met taal alleen. Een behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en er zal in overleg worden bepaald wanneer de doelen voldoende gerealiseerd zijn en de behandeling kan worden afgerond.

Psychotherapie

Bij meer complexe en/of langduriger sociaal-emotionele problemen wordt psychotherapie vaak geïndiceerd. Kort samengevat wordt u of worden kinderen, jeugdigen of gezinnen door middel van verschillende therapeutische invalshoeken geholpen om hun beleving en emoties in een ander licht te zien en hun gedrag te veranderen. Afhankelijk van leeftijd, problematiek en de achtergrond daarvan en van in overleg geformuleerde doelen zal worden gekozen voor het accent op een bepaalde vorm van psychotherapie. Deze zal vervolgens uitgevoerd worden binnen een op basis van een brede opleiding en veel ervaring gevormde integratieve benadering. Wij sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de eigen reeds functionele oplossingsstrategieën van u, van een kind, jongere of gezin en bij de eigen wijze van uiten door gebruik te maken van gesprekken, spel, verhalen of creatieve materialen. Ter ondersteuning van een individuele psychotherapie bij een kind worden er ook oudergesprekken gevoerd met het doel informatie uit te wisselen betreffende het ontwikkelingsproces van het kind en om tot een goede afstemming te komen met betrekking tot de psychologische en pedagogische benadering van het kind. In sommige gevallen, zoals bij zeer jonge kinderen, kan er voor worden gekozen om de nadruk te leggen op de ouderbegeleiding. Een behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en er zal in overleg worden bepaald wanneer de doelen voldoende gerealiseerd zijn en de behandeling kan worden afgerond.